Menu

OBB reünie

Voor meer informatie verwijzen we belangstellende oud-Olivier B. Bommeltoernooigangers graag naar de website: www.obb-reunie.nl

Voor vragen, opmerkingen en ook ideeën zijn wij per mail te bereiken:  obbreunie@gmail.com


Algemene Voorwaarden Evenementen

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van de reünie, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Reüniesite zoals hieronder omschreven.

 

Artikel 1. Definities
1.1. “Leverancier reüniewebsite”: Reüniesite
1.2. “Organisatie”: (rechts)personen die belast zijn met de organisatie van een reünie.
1.3. “Evenement”: reünie.
1.4. “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht via de reüniewebsite geleverd door Reüniesite of gratis toegang heeft verkregen door de organiserende partij van de reünie.
1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens reüniesite verstrekt digitaal document al dan niet voorzien van barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot de reünie.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (zoals de aanschaf van drank- en etenswaren).
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van de reünie.
2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de leverancier van de reüniewebsite of de Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Ticketing
3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor de reünie bestelt/koopt van de Organisatie.
3.2. De Organisatie verschaft via de reüniewebsite aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor de reünie per e-mail.
3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot de reünie.
3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij de reünie krijgt toegang tot de reünie. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal of misbruik van het Toegangsbewijs.

 

Artikel 4. Verbod doorverkoop
4.1. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie, Toegangsbewijzen voor de reünie (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor het toegangsbewijs ontvangt dan de Organisatie voor het toegangsbewijs heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.

Artikel 5. Toegang tot het Evenement
5.1. Alleen een origineel en geldig Toegangsbewijs geeft toegang tot de reünie.
5.2. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende de reünie op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van de verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.
5.3. De Bezoeker zal bij het bezoeken van de reünie de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
5.4. Toegang tot de reünie is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. De tijden staan vermeld op de website van de reünie.
5.5. Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om de reünie tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk instemt.
5.6. De organisatie volgt de wettelijke richtlijnen die worden gesteld door de Overheid op het gebied van COVID-19. Wanneer een bezoeker hier niet aan meewerkt of wilt voldoen, kan toegang worden geweigerd.

 

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1. Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het reünieterrein.
6.2. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
6.3. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde bij de reünie wordt verstoord.
6.4. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het reünieterrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.
6.5. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het reünieterrein voor, tijdens en na de reünie.
6.6. Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het reünieterrein zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
6.7. Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het reünieterrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

 

Artikel 7. Media en media-apparatuur
7.1. Tijdens de reünie kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het reünieterrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van de reünie en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
7.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens de reünie fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact-camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen.
7.3. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van de reünie willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.

  1. Overmacht
    8.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht de reünie te annuleren of te organiseren op een andere datum.
    8.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
    8.3. Als de reünie als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade is de Organisatie nimmer aansprakelijk.
9.2. De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.
9.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van de reünie geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.
9.4. De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens de reünie luide muziek ten gehore kan worden gebracht. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens de reünie af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en bij luide muziek gehoorbescherming te dragen.
9.5. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 10. Ontbinding
10.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel en geldig Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 8 van toepassing is.
10.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het reünieterrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)

 

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via obbreunie@gmail.com 

 

Versie 1.0, d.d. 08-03-2022